Algemene voorwaarden

GELDIGHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
De website www.kateandjules.be is eigendom van EBLC BVBA. De verkoper EBLC is geregistreerd onder BTW nummer BE(0)463.615.960. Elke bestelling geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden door de koper. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

PRIJZEN EN OFFERTES
De prijzen van de producten en diensten zijn aangegeven in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten en/of andere belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling kan geschieden op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bestellingen zijn pas effectief betaald vanaf het moment dat de betaling door K&J is ontvangen. In geval van wanbetaling behoudt K&J zich het recht voor (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en K&J behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Indien de aangeboden producten en diensten in de periode tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering daarvan in prijs stijgen, is de koper gerechtigd de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door K&J.


AANVAARDING VAN DE BESTELLING
Een bestelling is voor K&J pas bindend na bevestiging per e-mail door K&J of nadat met de uitvoering van de bestelling is begonnen. K&J behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of aan de uitvoering bepaalde voorwaarden te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle productinformatie, prijzen en orderinformatie zijn te allen tijde onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en correcties.

LEVERING
De door K&J opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De koper is aansprakelijk voor onjuiste levering als gevolg van een verkeerd afleveradres en hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Bij niet-levering worden door de koper betaalde bedragen terugbetaald zonder rente of enige andere vergoeding.

KLACHTEN
Om ontvankelijk te zijn moeten klachten worden gericht aan K&J via info@kandj.be.

Indien de levering niet conform de bestelling van de koper is, binnen zeven (7) dagen na de bestelling.
In geval van verborgen gebreken, binnen een termijn van zeven (7) dagen na de ontdekking van het gebrek. In deze schriftelijke mededeling dient de koper de schade te omschrijven en het bewijs van de schade via foto te leveren.

GARANTIE
De garantie van K&J is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de consumentengarantiewet, beide opgesomd in het Burgerlijk Wetboek. K&J is aansprakelijk voor schade op voorwaarde dat deze het gevolg is van een zware fout of kwaad opzet. K&J is niet aansprakelijk voor algemene of specifieke indirecte schade, van welke aard ook, eventueel toegebracht door de koper.

 

VERZAKINGSRECHT
De koper kan het verzakingsrecht uitoefenen binnen veertien dagen na levering van het product of bij ondertekening van een dienstenovereenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Indien de koper zich op dit recht beroept, dienen de producten in hun oorspronkelijke staat en verpakking op kosten en op eigen risico van de koper teruggestuurd te worden naar K&J Kate & Jules, Verschansingstraat 42-44, 2000 Antwerpen, België. Om de veilige levering van het pakket te verzekeren, raden wij aan een verzekerde transportdienst te gebruiken. Elke retourzending dient eerst gemeld te worden aan info@kandj.be. Onaangekondigde retourzendingen worden niet aanvaard. De koper is verantwoordelijk voor de retourkosten.

OVERMACHT
K&J kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de uitvoering of voor niet-uitvoering van haar verplichtingen veroorzaakt door omstandigheden waarover K&J geen controle heeft. Deze omstandigheden omvatten moeilijkheden met de levering van of gebrek aan grondstoffen, onderbreking of permanente stopzetting van de productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van bedrijfsstoornissen of handelsgeschillen, stroomuitval, of niet of laattijdige levering die K&J en/of leveranciers van K&J treffen, zelfs indien deze omstandigheden kunnen worden voorzien. Indien K&J niet onmiddellijk optreedt tegen een tekortkoming jegens de koper, kan dit in geen geval beschouwd worden als nalatigheid van K&J om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

PERSOONLIJKE INFORMATIE
Door het plaatsen van een bestelling op de website van K&J geeft de koper officieel toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, zoals het beheer van de klantenbestanden, bestellingen, facturen en leveringen en de opvolging van de financiële solvabiliteit. De persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor promoties, gepersonaliseerde publiciteit en/of andere marketinggerelateerde doeleinden indien de koper hiermee uitdrukkelijk instemt tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling. Dit kan te allen tijde door de koper gewijzigd worden. K&J geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden. De koper heeft te allen tijde het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. De koper heeft tevens het recht om zich - kosteloos - te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor Direct Marketing initiatieven. Voor meer informatie, ga naar onze aparte pagina "Privacy Policy".

BEWIJS
De betrokken partijen komen overeen dat een geldig contract tot stand komt door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

DIVERSEN
Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig worden verklaard, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen aan. K&J is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

TOEPASSELIJK RECHT
Op alle met K&J gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België. De Koper kan het verzakingsrecht uitoefenen binnen veertien dagen na levering van het product of bij ondertekening van een dienstenovereenkomst zonder boete en zonder opgave van reden.