Privacybeleid

Het verheugt ons dat u interesse hebt getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming is een bijzonder hoge prioriteit voor de directie van de eBLC BVBA. Het gebruik van de internetpagina's van de eBLC BVBA is mogelijk zonder vermelding van persoonsgegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij over het algemeen toestemming van de betrokkene.


De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op de eBLC BVBA. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft eBLC BVBA talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de meest volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter in principe veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens via alternatieve middelen aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

Definitie

De gegevensbeschermingsverklaring van de eBLC BVBA is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, alsook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij eerst de gebruikte terminologie toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

Persoonsgegevens:

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Betrokkene:

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

Verwerking:

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking:

De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat worden vastgesteld, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat worden vastgesteld.

Verwerker:

Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Ontvanger:

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, aan wie, al dan niet als derde, de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, naar gelang van de doeleinden van de verwerking.

Derde partij:

Een derde is een andere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.

 

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Controller voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

eBLC BVBA

Isabella Brantstraat 27

2018 Antwerpen

België

 

Telefoon: +32 475 65 24 51

E-mail: info@kandj.be

Website: https://kateandjules.be

 

Cookies:

De internetpagina's van eBLC BVBA maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Aan de hand van de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan eBLC BVBA de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kan de informatie en de aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor de gebruiker te vergemakkelijken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website toegangsgegevens in te voeren, omdat dit door de website wordt overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een webwinkel. De webwinkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft gelegd.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en zo het plaatsen van cookies definitief weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

 

Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de eBLC BVBA verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browser types en versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website vanwaar een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers), (4) de sub-websites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite, (6) een internet protocol adres (IP adres), (7) de internet service provider van het toegangssysteem, en (8) alle andere gelijkaardige gegevens en informatie die gebruikt kunnen worden in geval van aanvallen op onze informatietechnologische systemen.

 

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de eBLC BVBA geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te verzekeren, en (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de eBLC BVBA anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden. De verantwoordelijke voor de verwerking kan verzoeken om doorgifte aan een of meer verwerkers (bv. een pakketdienst) die de persoonsgegevens ook gebruiken voor een intern doel dat kan worden toegeschreven aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

Bij registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internetprovider (ISP) toegewezen en door de betrokkene gebruikte IP-adres-datum en tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, een onderzoek naar gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is voor de beveiliging van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of als de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige opgave van persoonsgegevens, is bedoeld om de verantwoordelijke voor de verwerking in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de betreffende materie alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen vrij de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt iedere betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of wist de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

Inschrijving op onze nieuwsbrieven

Op de website van de eBLC BVBA wordt de gebruikers de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het daartoe gebruikte invoermasker bepaalt welke persoonsgegevens worden doorgegeven, alsook wanneer de nieuwsbrief bij de controller wordt besteld.

De eBLC BVBA informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van de onderneming kan enkel door de betrokkene worden ontvangen indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich inschrijft voor de verzending van de nieuwsbrief. Naar het e-mailadres dat een betrokkene voor de eerste keer voor de nieuwsbrief heeft geregistreerd, wordt om juridische redenen een bevestigingsmail gestuurd in het kader van de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen dat de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene gemachtigd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en door de betrokkene op het moment van de registratie wordt gebruikt, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om inzicht te krijgen in het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip en dient derhalve het doel van de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.


De in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, voor zover dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een inschrijving in kwestie, zoals dit het geval kan zijn bij wijzigingen van het nieuwsbriefaanbod of bij een wijziging van technische omstandigheden. De door de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link te vinden. Het is ook mogelijk om zich op elk moment rechtstreeks op de website van de controller af te melden voor de nieuwsbrief of om dit op een andere manier aan de controller mee te delen.

Nieuwsbrief-Tracking

De nieuwsbrief van de eBLC BVBA bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die in dergelijke e-mails is ingebed en in HTML-formaat wordt verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan eBLC BVBA zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene werd geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene werden opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die in de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De betrokkene heeft te allen tijde het recht de desbetreffende afzonderlijke toestemmingsverklaring in te trekken door middel van de double-opt-in procedure. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De eBLC BVBA beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

Contactmogelijkheid via de website

De website van de eBLC BVBA bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons. Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de controller, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Commentaarfunctie in de blog op de website

De eBLC BVBA biedt gebruikers de mogelijkheid om individueel commentaar achter te laten op individuele blogbijdragen op een blog, die zich op de website van de controller bevindt. Een blog is een webgebaseerd, openbaar toegankelijk portaal, via welk een of meer personen, bloggers of web-bloggers genaamd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen neerschrijven in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen gewoonlijk door derden van commentaar worden voorzien.


Indien een betrokkene een commentaar achterlaat op de op deze website gepubliceerde blog, wordt het commentaar van de betrokkene ook opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van het commentaar en over het door de betrokkene gekozen gebruikers(pseudoniem). Bovendien wordt het door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en voor het geval de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst via een bepaald commentaar. De opslag van deze persoonsgegevens is dus in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij zich kan verschonen in geval van een inbreuk. Deze verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk verplicht is of het doel van de verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dient.


Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de persoonsgegevens van de betrokkene slechts verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of voorschriften waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.


Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig afgeschermd of gewist overeenkomstig de wettelijke voorschriften.


Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Indien een betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wil maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke.


b) Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde gratis informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Voorts verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie

de doeleinden van de verwerking;

de betrokken categorieën persoonsgegevens

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gehanteerd om die periode te bepalen

het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen, of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;

het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede over het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht van toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.


Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.


d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de hem betreffende persoonsgegevens te laten wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:


De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.

De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR, of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.

De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om het wissen van de door de eBLC BVBA opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de controller. Een werknemer van eBLC BVBA zal er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek tot wissen wordt voldaan.


Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens door die voor de verwerking verantwoordelijken worden gewist, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de eBLC BVBA zal in individuele gevallen de nodige maatregelen regelen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de verwerking van de door de eBLC BVBA opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De werknemer van de eBLC BVBA zal de beperking van de verwerking regelen.


f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verwerkingsverantwoordelijke werden verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.


Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, wanneer dit technisch haalbaar is en dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.


Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de eBLC BVBA.


g) Recht van verzet

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op punt e) of f) van artikel 6, lid 1, van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.


De eBLC BVBA zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.


Indien de eBLC BVBA persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal de eBLC BVBA de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de eBLC BVBA voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

 

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke werknemer van de eBLC BVBA. Daarnaast staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.


h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin ook passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.


Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) het is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal eBLC BVBA passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.


Indien de betrokkene de rechten betreffende geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de eBLC BVBA.


i) Recht om de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.


Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de eBLC BVBA.


Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de controller componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.


Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online gemeenschap, die meestal gebruikers in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van sociale netwerken onder meer de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.


De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Indien een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.


Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetwebsite, die door de controller wordt beheerd en waarin een Facebook-component (Facebook plug-ins) werd geïntegreerd, wordt de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om de weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden. Een overzicht van alle Facebook Plug-ins kunt u vinden onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens deze technische procedure wordt Facebook meegedeeld welke specifieke sub-site van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetpagina - welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en gekoppeld aan de respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de betrokkene een commentaar geeft, dan koppelt Facebook deze informatie aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

 

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie over een bezoek van de betrokkene aan onze website, wanneer de betrokkene ten tijde van het oproepen van onze website tegelijkertijd op Facebook is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit verhinderen door zich uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat een oproep op onze website wordt gedaan.


De door Facebook gepubliceerde richtlijn inzake gegevensbescherming, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Bovendien wordt daar uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien worden verschillende configuratiemogelijkheden ter beschikking gesteld om het doorgeven van gegevens aan Facebook uit te schakelen. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om het doorgeven van gegevens aan Facebook te elimineren.


Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de controller de component van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar iemand vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Web analytics wordt voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame uit te voeren.

De beheerder van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de beheerder de toepassing "_gat. _anonymizeIp". Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer hij onze websites bezoekt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten op te stellen, die de activiteiten op onze websites weergeven, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetsite voor ons te verrichten.


Google Analytics plaatst een cookie op het informaticasysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep op een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de beheerder wordt beheerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component doorgeven met het oog op online-reclame en de afrekening van provisies aan Google. In de loop van deze technische procedure verkrijgt de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient om de herkomst van bezoekers en kliks te begrijpen en vervolgens commissieafrekeningen te maken.


De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit de toegang plaatsvond en de frequentie van de bezoeken van de betrokkene aan onze website. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.


De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies definitief weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.


Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om zich daartegen te verzetten. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina's niet aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-ons wordt beschouwd als een bezwaar van Google. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser-add-on door de betrokkene of een andere persoon die tot zijn bevoegdheid behoort, werd verwijderd of uitgeschakeld, is het mogelijk de browser-add-on opnieuw te installeren of te reactiveren.

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn te vinden onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.


Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Instagram

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking onderdelen van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen, alsmede dergelijke gegevens kunnen verspreiden in andere sociale netwerken.


De exploitatiemaatschappij van de door Instagram aangeboden diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.


Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informaticasysteem van de betrokkene automatisch aangezet tot het downloaden van een weergave van de overeenkomstige Instagram-component van Instagram. In de loop van deze technische procedure komt Instagram te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.


Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, detecteert Instagram bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Instagram-component en wordt gekoppeld aan de respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, koppelt Instagram deze informatie aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.


Instagram ontvangt via de Instagram-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene op het moment van het bezoek aan onze website bij Instagram is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Instagram voor de betrokkene niet wenselijk is, dan kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Instagram-account voordat er een oproep naar onze website wordt gedaan.


Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Instagram kunnen worden opgevraagd onder https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/pri.

 

Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Pinterest

Op deze website heeft de controller onderdelen van Pinterest Inc. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op internet, een online gemeenschap die gebruikers in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest stelt de gebruikers van het sociale netwerk in staat om onder meer fotoverzamelingen en individuele foto's alsmede beschrijvingen te publiceren op virtuele prikborden (zogenaamde pins), die vervolgens door andere gebruikers kunnen worden gedeeld (zogenaamde re-pins) of van commentaar kunnen worden voorzien.


De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.


Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Pinterest-component (Pinterest-plug-in) is geïntegreerd, vraagt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch om een weergave van de desbetreffende Pinterest-component te downloaden via de desbetreffende Pinterest-component. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar onder https://pinterest.com/. Tijdens deze technische procedure verneemt Pinterest welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.


Als de betrokkene tegelijkertijd op Pinterest is ingelogd, detecteert Pinterest bij elke oproep van de betrokkene op onze website - en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website - welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Pinterest-component en gekoppeld aan het desbetreffende Pinterest-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Pinterest-knoppen klikt, wijst Pinterest deze informatie toe aan het persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonsgegevens op.


Pinterest ontvangt via de Pinterest-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, mits de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij Pinterest is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Pinterest-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Pinterest voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit voorkomen door zich af te melden bij zijn of haar Pinterest-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.


De door Pinterest gepubliceerde richtlijn inzake gegevensbescherming, die beschikbaar is onder https://about.pinterest.com/privacy-policy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Pinterest.


Betaalmethode: Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik van PayPal als betalingsverwerker

Op deze website heeft de verantwoordelijke voor de verwerking onderdelen van PayPal geïntegreerd. PayPal is een aanbieder van online betalingsdiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal kan ook virtuele betalingen via creditcards verwerken wanneer een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, vandaar dat er geen klassieke rekeningnummers zijn. PayPal maakt het mogelijk online betalingen aan derden in gang te zetten of betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook vertrouwensfuncties en biedt diensten voor kopersbescherming.

 

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in de onlineshop als betalingsoptie "PayPal" kiest, geven wij de gegevens van de betrokkene automatisch door aan PayPal. Door deze betalingsoptie te kiezen, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. De verwerking van het koopcontract vereist ook dergelijke persoonsgegevens, die verband houden met de betreffende bestelling.

De overdracht van de gegevens is gericht op betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke geeft persoonsgegevens door aan PayPal, met name wanneer een gerechtvaardigd belang bij de doorgifte is gegeven. De persoonsgegevens die PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens hebben uitgewisseld, worden door PayPal doorgegeven aan economische kredietbureaus. Deze overdracht is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

PayPal geeft, indien nodig, persoonsgegevens door aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of voor gegevens die in de bestelling moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde bij PayPal in te trekken. Een herroeping heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven in overeenstemming met de (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal kunnen worden opgevraagd onder https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Rechtsgrondslag voor de verwerking
Art. 6(1) lit. a GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingsoperaties noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c GDPR.
In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6(1) lit. d GDPR.
Ten slotte zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Deze rechtsgrond wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, indien de verwerking noodzakelijk is met het oog op de legitieme belangen die ons bedrijf of een derde nastreeft, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn bijzonder toelaatbaar omdat ze door de Europese wetgever uitdrukkelijk zijn vermeld. Hij was van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een cliënt is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

De gerechtvaardigde belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6(1) lit. f GDPR is ons gerechtvaardigd belang het uitvoeren van ons bedrijf ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Het criterium voor het bepalen van de periode van opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van die termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, zolang ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van een overeenkomst.

Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; Vereiste voor het sluiten van een overeenkomst; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking van deze gegevens.
Wij verduidelijken dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de contractuele partner).

Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten.

Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij of zij contact opnemen met een medewerker. De medewerker verduidelijkt aan de betrokkene of de verstrekking van de persoonsgegevens bij wet of contract is vereist of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.